Projektový tím

Meno: Ján Smatana

Organizácia: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
Email: johny (zavináč) cenef (bodka) sk
Pozícia v projekte: hlavný koordinátor projektu, expert

Jeden zo zakladateľov a člen výkonnej rady Centra pre podporu neformálneho vzdelávania. Pôsobí ako člen viacerých expertných a pracovných skupín venujúcich sa témam neformálneho vzdelávania a práci s mládežou napríklad (Schola ludus 21, Škola bez nenávisti, Štandardy kvality v práci s mládežou a pod.). Vyštudoval odbor umelá inteligencia, tak aj svoju prácu s ľuďmi sa snaží dopĺňať o technické zložky. Od roku 2013 vyškolený ako školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania a od vtedy sa zameriava hlavne na témy kritické myslenie, bezpečne online a projektový manažment.Meno: Michaela Trnková
Organizácia: Asociace pro medzinárodní otázky
Email: michaela.trnkova (zavináč) amo (bodka) cz
Pozícia v projekte: koordinátorka projektu (AMO), expertka

Vo svojej činnosti spája záujem o mediálne prostredie, technológie a kognitívne vedy. Štúdium kognitívnej informatiky a žurnalistiky ju priviedlo k mediálnemu vzdelávaniu, ktoré vníma ako priesečník týchto dvoch odborov. Prax získala v Informačnom centre OSN, redakcii Denníka E15 alebo spoločnosti IBM a v súčasnosti okrem AMO pôsobí v neziskovej organizácií Člověk v tísni.Meno: Filip Sommer
Organizácia: Asociace pro medzinárodní otázky
Email: filip.sommer (zavináč) amo (bodka) cz
Pozícia v projekte: koordinátor projektu (AMO), expert, lektor

Je analytikom pre Blízky východ Výskumného centra AMO. Je absolventom bakalárskeho študijného programu Geografie a Kartografie na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a aktuálne študuje magisterský obor Regionálna a politická geografia. Zaujíma sa o geopolitiku Blízkeho východu. Bližšie sa sústreďuje na kurdskú politiku a region Levanty a Iráku. V súčastnosti čiastočne pôsobí na základnej škole Da Vinci. Zároveň sa podieľa na projektu „V pasti populismu – pohled geografa,“ ktorý má za cieľ rozšíriť povedomie o politických stranách pôsobiacich v EU. V AMO pôsobí od januára 2019, kedy začínal na pozícií stážistu. Teraz tu zastáva pozíciu koordinátora projektu zameraného na mediálne vzdelávanie a mediálnu gramotnosť (Ne)bezpečne v sieti.
Meno: Andrea Cox
Organizácia: Digitálna inteligencia
Email: andrea.cox (zavináč) digiq (bodka) sk
Pozícia v projekte: koordinátorka projektu (digiq), expertka, lektorka

Vyštudovaná pedagogička pôsobila v štátnej správe pri vytváraní systémov pri príprave Slovenska na vstup do EÚ, s dôrazom na pilier demokracie a ľudských práv. Pôsobila ako lektorka pre rôzne oblasti verejnej politiky a komunikácie, prednášala v krajinách Západného Balkánu a Východného partnerstva (Bielorusko, Moldavsko a Gruzínsko). Od roku 2017 vedie občianske združenie Digitálna inteligencia, pričom sa zameriava na podporu digitálneho občianstva a vzdelávanie v tejto oblasti so zameraním na deti a rodičov. Podporuje rešpektujúcu komunikáciu s pozitívnym obsahom a prenos informácií a výsledkov výskumu partnerských organizácií Európskej únie i mimo nej. Je presvedčená, že bezpečná participácia na dianí v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie, základných ľudských práv idúc ruka v ruke s osobnou zodpovednosťou.
Meno: Dagmara Verešpejová
Organizácia: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
Email: dada (zavináč) cenef (bodka) com
Pozícia v projekte: expertka

Prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktorému sa dlhoročne venuje, sa dopracovala k potrebe venovať sa problematike kritického myslenia a bezpečného využívania internetu. Spolupodieľala sa na projektoch: (Ne)bezpečne v sieti, Kritické myslenie do praxe a Je čas (in)formovať, ktoré boli zamerané problematiku kritického myslenia a bezpečného využívania internetu. Pôsobí v organizácii CeNef a aktívne spolupracuje s organizáciami eRko-HKSD a RMPK. V minulosti pôsobila v organizácii Iuventa – Slovenský inštitút mládeže na pozícii regionálnej odbornej riešiteľky Národného projektu Komprax – kompetencie pre prax. Vyštudovala pedagogiku a sociálnu prácu v Prešove. V roku 2015 bola zaradená na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis. Je príkladom dobrej praxe v timemanažmente, nakoľko svoj čas delí medzi rodinu, lektorovanie, administrovanie programov a vzdelávacích projektov, dobrovoľníctvo, záľuby a dobrú šálku kávy s priateľmi.
Meno: Peter Smatana
Organizácia: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
Email: psmatana (zavináč) gmail (bodka) com
Pozícia v projekte: analytik, vývojár

Vyštudoval odbor umelej inteligencie na Technickej univerzite v Košiciach, s ktorou aj dlhodobo spolupracuje v rámci výskumno-vývojových projektov, ako analytik a implementátor softvérových riešení. Taktiež sa podieľal na vývoji viacerých komerčných projektov. Jeho portfólio projektov je hlavne z oblasti kultúry, vzdelávania, finančného trhu a modelovania politik. Navrhuje a implementuje komplexné riešenia ale jeho hlavnými doménami sú reprezentácia znalostí, spracovania prirodzeného jazyka a vyhľadávania. S organizáciu CeNef externe spolupracuje pri technických riešeniach.
Meno: Natália Babicová
Organizácia: Digitálna inteligencia
Email: natalia.babicova (zavináč) digiq (bodka) sk
Pozícia v projekte: koordinátorka vzdelávania

Je absolventkou žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Okrem práce v médiách, sa dlhodobo venuje práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. V občianskom združení Digitálna inteligencia začínala ako dobrovoľníčka, zodpovedala najmä za koordináciu mládežníckych lídrov. Momentálne sa v digiQ zameriava hlavne na tvorbu obsahu a vedenie vzdelávacích aktivít zameraných najmä na témy súvisiace s dezinformáciami.
Meno: Júlia Balážová
Organizácia: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
Email:
Pozícia v projekte: expertka

Atraktivitu neformálneho vzdelávania vidí v sile zážitku, ktorý prechádza paralelne viacerými zmyslami, čím prirodzene rozvíja komplexné zručnosti človeka 21. storočia. K neformálnemu vzdelávaniu a štúdiu ďalších alternatívnych foriem vzdelávania ju priviedli dlhoročné skúsenosti animátorky, keď sa ako lektorka a projektová koordinátorka podieľala na tvorbe metodík a vzdelávacích projektoch Rady mládeže Prešovského kraja či Iuventy. V rámci tém sa venuje rozvoju sociálnych zručností, výchove a vzdelávaniu k ľudským právam, ako aj aktivizácii mládeže. Pri práci využíva svoje umelecké výtvarné a jazykovo-literárne vzdelanie a rozhľad si pravidelne rozširuje účasťou na rôznych vzdelávacích kurzoch doma i v zahraničí. Odkedy je mamou, “očarili” ju princípy rešpektujúcej výchovy a montessori pedagogiky.
Nezostane v mysli, čo neprešlo “smysly.” (J. Locke)
Meno: Jarmila Tomková
Organizácia: Digitálna inteligencia
Email: tomkova.viasua (zavináč) gmail (bodka) com
Pozícia v projekte: expertka

Je psychologička, ktorá zakladala a vedie občianske združenie ViaSua, zamerané na podporu duševného zdravia, na vzdelávanie a prevenciu negatívnych fenoménov ako sú predsudky, stigma, šikanovanie a nenávistné prejavy. Je konzultantkou a členkou tímu ESET s.r.o. v projekte Safer Kids Online aj jeho slovenskej platforme Bezpečne na nete. V práci využíva absolvovaný výcvik v systemickej psychoterapii, najmä naratívny prístup. Za kľúčový pokladá jazyk a diskurzy, prácu s identitou, podporu kompetencii a zdrojov. Vsádza na rovesnícky prístup a participáciu mladých na politikách, ktoré sa ich týkajú. V minulosti bola školskou psychologičkou, v rámci čoho navrhla a realizovala viaceré rozvojové a preventívne programy, napr. rovesnícky program Žiaci proti šikanovaniu. Pôsobila aj na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde viedla výskumné tímy najmä v téme príležitostí a rizík používania internetu deťmi. Koordinovala slovenský tím v medzinárodnej vedeckej spolupráci EU Kids Online.