Aktivity a výstupy

Intelektuálne výstupy projektu:

  1. interaktívna webová aplikácia – interaktívny portál na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, ktorý okrem informácií o tejto téme bude slúžiť na rozvoj kritického myslenia, podporovať argumentáciu a hľadanie relevantných zdrojov a informácií ku riešeným témam
  2. vzdelávacia príručka – príručka pre rozvoj kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, digitálneho občianstva a ako bezpečne pracovať v online prostredí. Príručka bude mimo iného obsahovať aj informácie ako pracovať s týmito témami za využitia metód a techník neformálneho vzdelávania.

 

Ďalšie aktivity projektu:

Dvojfázové medzinárodné školenie pre mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou a pedagógov na témy: kritické myslenie v online prostredí, mediálna gramotnosť, digitálne občianstvo a bezpečné využívanie informačno-komunikačné technológií. Bude realizované pre slovenských a českých účastníkov na Slovensku a v Českej republike.

Počas projektu plánujeme zrealizovať minimálne 15 vzdelávacích workshopov.

V lete 2021 zrealizujeme dve konferencie. Jedna konferencia bude prebiehať na Slovensku a jedna v Českej republike. Súčasťou konferencie bude okrem iného prezentovanie výstupov projektu a predstavenie ďalších aktivít, ktorým sa chceme v tejto téme venovať.

 

Čo by mal tento projekt ešte priniesť:

– zvýšenie informovanosti o téme kritické myslenie, mediálna gramotnosť a bezpečné využívanie internetu a ako s týmito témami pracovať

– vytvorenie priestoru na medzisektorovú spoluprácu pre rozvoj kritického myslenia a mediálnu gramotnosť

– vytvorenie komplexného nástroja na informovanie o téme a rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti v online prostredí (interaktívna webová aplikácia + publikácia)

– podporenie kvalitnej práce s mládežou cez neformálne vzdelávanie v témach projektu, a tak rozvíjať kľúčové zručnosti mladých ľudí.