O projekte

Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ v skratke

Od 1. marca 2019 pracujeme Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef, SR) spolu s Digitálnou inteligenciou (digiQ, SR)  a Asociáciou pro medzinárodní otázky, z.s. (AMO, ČR) na spoločnom projekte (Ne)bezpečne v sieti.  Toto zoskupenie partnerov s rôznym prístupom, ale podobnými cieľmi, dáva predpoklad na tvorbu kvalitných a inovatívnych výstupov.

Prečo sme sa rozhodli ísť do takého projektu?

Projekt reflektuje na aktuálne potreby, ktoré si dnešná doba, spoločnosť, ale aj trh práce vyžaduje. Uvedomujeme si, že v dnešnej dynamickej dobe už k presadeniu sa na trhu práce, udržaniu sa v konkurenčnom prostredí, ale aj budovaniu hodnôt a postojov nepostačujú len základné vedomosti a poznatky zo škôl. Zároveň vnímame výhody, ale aj úskalia, ktoré sú spojené s vývojom technológií a využívaním informačných a komunikačných technológií.

Pri našich pracovných stretnutiach a aktivitách sme si uvedomili, že témy ako kritické myslenie, mediálna gramotnosť a zamedzenie šírenia nenávistných prejavov online sú veľmi aktuálne, dôležité a nevenuje sa im dostatočná pozornosť.

Cieľom projektu je cez intelektuálne výstupy a s využitím metód neformálneho vzdelávania  podporiť informovanosť o témach ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, digitálne občianstvo, bezpečné využívanie internetu a prispieť tak k rozvoju kompetencií v týchto oblastiach.

Čo chceme počas projektu dosiahnuť?

Počas projektu bude vytvorených viacero intelektuálnych výstupov a podujatí pre mladých ľudí, mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou, ale aj pre ostatných, koho táto téma zaujíma. Projekt je koncipovaný tak, aby boli vytvorené kvalitné výstupy, overené medzi cieľovou skupinou, ktorá ich bude využívať a podporiť ich šírenie medzi potenciálnych užívateľov.

Intelektuálne výstupy projektu:

  1. interaktívna webová aplikácia – interaktívny portál na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, ktorý okrem informácií o tejto téme bude slúžiť na rozvoj kritického myslenia, podporovať argumentáciu a hľadanie relevantných zdrojov a informácií ku riešeným témam
  2. vzdelávacia príručka – príručka pre rozvoj kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a ako bezpečne pracovať v online prostredí. Príručka bude mimo iného obsahovať aj informácie ako pracovať s týmito témami za využitia metód a techník neformálneho vzdelávania.

 

Ďalšie aktivity projektu:

Na šírenie výsledkov, overenie výstupov v praxi a zbieranie podnetov budú realizované multiplikačné a vzdelávacie aktivity na Slovensku a v Čechách.

 

Čo by mal tento projekt ešte priniesť?

– zvýšenie informovanosti o téme kritické myslenie, mediálna gramotnosť a bezpečné využívanie internetu a ako s týmito témami pracovať

– vytvorenie priestoru na medzisektorovú spoluprácu pre rozvoj kritického myslenia a mediálnu gramotnosť

– vytvorenie komplexného nástroja na informovanie o téme a rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti v online prostredí (interaktívna webová aplikácia + publikácia)

– podporenie kvalitnej práce s mládežou cez neformálne vzdelávanie v témach projektu, a tak rozvíjať kľúčové zručnosti mladých ľudí.

 

Názov projektu: (Ne)bezpečne v sieti

Termin realizácie: 1.3.2019 – 28.2.2022

Miesto realizácie: Slovenská republika a Česká republika