Zapojené organizácie


Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef)

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2016. Bola založená odborníkmi, ktorí sa dlhodobo venujú práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Zameriava sa na oblasť neformálneho vzdelávania a cez rôzne aktivity a podujatia sa snaží šíriť povedomie o neformálom vzdelávaní a aplikovať neformálne vzdelávanie do praxe. Hlavné témy, ktorým sa aktuálne venujeme a pri ktorých šírení využívame metódy a techniky neformálneho vzdelávania sú: kritické myslenie, bezpečne správanie v online prostredí a rozvoj mäkké zručnosti.

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) má byť:

• priestorom pre šírenie myšlienok, významu a prínosu neformálneho vzdelávania,

• nástrojom vzdelávania v oblasti rozvoja kompetencií pre osobnostný i profesijný rast ľudí z rôznych sektorov,

• príležitosťou spájať skúsenosti, odbornosť a prax lektorov, trénerov, školiteľov a expertov v oblasti neformálneho vzdelávania s kreativitou, tvorivosťou a dynamikou aktívnych ľudí.

www.cenef.sk

 


Asociace pro mezinárodní otázky, z.s. (AMO)

AMO je mimovládna nezisková organizácia, ktorej základným poslaním je prispievať k hlbšiemu porozumeniu medzinárodného diania. Poskytuje priestor pre vyjadrovanie a realizáciu ideí, myšlienok a projektov slúžiacích k rozvoju vzdelanosti, porozumenia a tolerancii medzi ľuďmi. AMO formuluje a vydáva štúdie a analýzy, usporiadava medzinárodné konferencie, expertné semináre a verejne diskusie, organizuje vzdelávacie projekty, prezentuje kritické názory a komentáre pre domáce i zahraničné média a spolupracuje s radou ďalších domácich i zahraničných inštitúcií.

www.amo.cz

 


Digitálna inteligencia (digiQ)

digiQ je občianske združenie, ktoré sa zameriava na online bezpečnosť a prevenciu. Medzi hlavné aktivity patrí prevádzkovanie linky na nahlasovanie obsahov a aktivít na internete, ktoré sú nezákonné a porušujú ľudské práva a základné slobody. Poskytuje prednášky a školiace programy o ochrane ľudských práv a základných slobôd a o príležitostiach a rizikách online prostredia. digiQ poskytuje neformálne vzdelávanie pre rodičov a odborníkov s cieľom budovať odolnosť detí na internete a podporuje inteligentné digitálne občianstvo. Hlavnou misiou je podpora digitálneho občianstva na Slovensku, aby sa jeho obyvatelia bezpečne a aktívne zapájali do vecí verejných využitím digitálnych nástrojov.


digiQ podporuje slušnú komunikáciu na internete, uvedomenie si práv a zodpovedností v online priestore.


digiQ spolupracuje s hlavnými hráčmi zo súkromného sektora, štátnou správou a základnými a strednými školami na Slovensku. Podporuje a uplatňuje rovesnícke prístupy v prevencií, vzdelávaní a zážitkovom učení a aj v rámci multisektorovej spolupráce a aktívneho tvorenia a ovplyvňovania politík. Občianske združenie vyškolilo niekoľko mládežníckych lídrov, ktorí pod supervíziou moderujú zážitkové aktivity a diskusie na stredných školách a zastupujú mládež v politikách, ktoré sa ich týkajú.

www.digiq.sk