Hlavné témy

Projekt (Ne)bezpečne v sieti reflektuje na aktuálne potreby, ktoré si dnešná doba, spoločnosť ale aj trh práce vyžaduje. V projekte sa do veľkej miery zameriavame na online prostredie a správanie na internete, ale mnohé z pravidiel a prístupov je možné preklopiť aj do offline prostredia (reálneho života).

 

Kľúčové témy, ktorým sa venujeme a ktoré budú prezentované aj v intelektuálnych výstupoch sú:

  • Digitálne občianstvo
  • Mediálna gramotnosť
  • Kritické myslenie
  • Bezpečne správanie v online prostredí

 

Tieto témy budú uvádzané a prezentované v kontexte práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.

Cieľom projektu je cez vytvorené intelektuálne výstupy a realizované aktivity priblížiť jednotlivé témy projektu a rozvíjať kompetencie pracovníkov s mládežou a mladých ľudí v témach mediálna gramotnosť, kritické myslenie, digitálne občianstvo a bezpečne správanie v online prostredí cez neformálne vzdelávanie.