(Ne)bezpečne v sieti

(Ne)bezpečne v sieti

{:sk}

Od 1. marca 2019 spolupracujeme tri organizácie: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef, Slovensko), Digitálna inteligencia (digiQ, Slovensko) a Asociáce pro medzinárodní otázky, z.s. (AMO, Česká republika) na spoločnom projekte, ktorého cieľom je okrem iného aj príprava metodickej príručky pre pracovníkov s mládežou ku kritickému mysleniu a jeho aplikácii na internete. CeNef sa venuje témam ako kritické myslenie a
zamedzenie nenávistných prejavov v online prostredí cez neformálne vzdelávanie. AMO vytvára priestr pre realizáciu ideí a myšlienok na poli medzinárodného diania a celospoločenských otázok, napr. cez vzdelávacie projekty, mezinárodné konferencie, štúdie a analýzy. digiQ podporuje rozvoj digitálneho občianstva a mediálnu gramotnosť. Toto zoskupenie partnerov s rôznym prístupom, ale podobnými cieľmi, dáva predpoklad na tvorbu kvalitných a inovatívnych výstupov.

Prečo sme sa rozhodli ísť do takého projektu?
Projekt reflektuje na aktuálne potreby, ktoré si dnešná doba, spoločnosť, ale aj trh práce vyžaduje. Uvedomujeme si, že v dnešnej dynamickej dobe už k presadeniu sa na trhu práce, udržaniu sa v
konkurenčnom prostredí, ale aj budovaniu hodnôt a postojov nepostačujú len základné vedomosti a poznatky zo škôl. Zároveň vnímame výhody, ale aj úskalia, ktoré sú spojené s vývojom technológií a využívaním informačných a komunikačných technológií.
Popri formálnom vzdelávaní sa považuje za dôležité a nevyhnutné získavať nové kompetencie aj mimo školy. Mnohí zamestnávatelia a odborníci poukazujú na dôležitosť kritického myslenia a potrebu
spracovania informácií. Dokonca viacero odborníkov sa zhoduje, že práve kritické myslenie patrí medzi kľúčové znalosti, ktoré od kvalitných a profesionálnych zamestnancov očakávajú. Pri našich pracovných stretnutiach a aktivitách sme si uvedomili, že témy ako kritické myslenie, mediálna gramotnosť a zamedzenie šírenia nenávistných prejavov online sú veľmi aktuálne, dôležité a nevenuje sa im dostatočná pozornosť.
Cieľom projektu je cez intelektuálne výstupy a s využitím metód neformálneho vzdelávania podporiť informovanosť o témach ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, bezpečné využívanie internetu a prispieť tak k rozvoju kompetencií v týchto oblastiach.
Čo chceme počas projektu dosiahnuť?
Počas projektu bude vytvorených viacero intelektuálnych výstupov a podujatí pre mladých ľudí, mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou, ale aj pre ostatných, koho táto téma zaujíma. Projekt je
koncipovaný tak, aby boli vytvorené kvalitné výstupy, overené medzi cieľovou skupinou, ktorá ich bude využívať a podporiť ich šírenie medzi potenciálnych užívateľov.

Intelektuálne výstupy projektu:

interaktívna webová aplikácia – interaktívny portál na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, ktorý okrem informácií o tejto téme bude slúžiť na rozvoj kritického myslenia, podporovať argumentáciu a hľadanie relevantných zdrojov a informácií ku riešeným témam.

vzdelávacia príručka – príručka pre rozvoj kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a ako bezpečne pracovať v online prostredí. Príručka bude mimo iného obsahovať aj informácie ako pracovať s týmito témami za využitia metód a techník neformálneho vzdelávania.

Ďalšie aktivity projektu:
Na šírenie výsledkov, overenie výstupov v praxi a zbieranie podnetov budú realizované multiplikačné a vzdelávacie aktivity medzi mladými ľuďmi, pracovníkmi s mládežou, ale aj učiteľmi, ktorí sa týmto témam venujú.
Školenie pre mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou a pedagógov na témy kritické myslenie v online prostredí, mediálna gramotnosť a bezpečne využívať informačné a komunikačné technológie bude pozostávať z dvoch fáz a bude realizované pre slovenských a českých účastníkov. Počas projektu plánujeme zrealizovať minimálne 15 vzdelávacích podujatí.
V lete 2021 sa môžete tešiť na dve konferencie. Jedna konferencia bude prebiehať na Slovensku a jedna v Čechách. Súčasťou konferencie bude okrem iného prezentovanie výstupov projektu a predstavenie ďalších aktivít, ktorým sa chceme v tejto téme venovať.
Čo by mal tento projekt ešte priniesť?

  • zvýšenie informovanosti o téme kritické myslenie, mediálna gramotnosť a bezpečné využívanie internetu a ako s týmito témami pracovať
  • vytvorenie priestoru na medzisektorovú spoluprácu pre rozvoj kritického myslenia a mediálnu gramotnosť
  • vytvorenie komplexného nástroja na informovanie o téme a rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti v online prostredí (interaktívna webová aplikácia + publikácia)
  • podporenie kvalitnej práce s mládežou cez neformálne vzdelávanie v témach projektu, a tak rozvíjať kľúčové zručnosti mladých ľudí.

Názov projektu: (Ne)bezpečne v sieti
Termin realizácie: 1.3.2019 – 31.8.2021
Miesto realizácie: Slovenská republika a Česká republika

{:}{:cz}

Od 1. marca 2019 spolupracujeme tri organizácie: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef, Slovensko), Digitálna inteligencia (digiQ, Slovensko) a Asociáce pro medzinárodní otázky, z.s. (AMO, Česká republika) na spoločnom projekte, ktorého cieľom je okrem iného aj príprava metodickej príručky pre pracovníkov s mládežou ku kritickému mysleniu a jeho aplikácii na internete. CeNef sa venuje témam ako kritické myslenie a
zamedzenie nenávistných prejavov v online prostredí cez neformálne vzdelávanie. AMO vytvára priestr pre realizáciu ideí a myšlienok na poli medzinárodného diania a celospoločenských otázok, napr. cez vzdelávacie projekty, mezinárodné konferencie, štúdie a analýzy. digiQ podporuje rozvoj digitálneho občianstva a mediálnu gramotnosť. Toto zoskupenie partnerov s rôznym prístupom, ale podobnými cieľmi, dáva predpoklad na tvorbu kvalitných a inovatívnych výstupov.

Prečo sme sa rozhodli ísť do takého projektu?
Projekt reflektuje na aktuálne potreby, ktoré si dnešná doba, spoločnosť, ale aj trh práce vyžaduje. Uvedomujeme si, že v dnešnej dynamickej dobe už k presadeniu sa na trhu práce, udržaniu sa v
konkurenčnom prostredí, ale aj budovaniu hodnôt a postojov nepostačujú len základné vedomosti a poznatky zo škôl. Zároveň vnímame výhody, ale aj úskalia, ktoré sú spojené s vývojom technológií a využívaním informačných a komunikačných technológií.
Popri formálnom vzdelávaní sa považuje za dôležité a nevyhnutné získavať nové kompetencie aj mimo školy. Mnohí zamestnávatelia a odborníci poukazujú na dôležitosť kritického myslenia a potrebu
spracovania informácií. Dokonca viacero odborníkov sa zhoduje, že práve kritické myslenie patrí medzi kľúčové znalosti, ktoré od kvalitných a profesionálnych zamestnancov očakávajú. Pri našich pracovných stretnutiach a aktivitách sme si uvedomili, že témy ako kritické myslenie, mediálna gramotnosť a zamedzenie šírenia nenávistných prejavov online sú veľmi aktuálne, dôležité a nevenuje sa im dostatočná pozornosť.
Cieľom projektu je cez intelektuálne výstupy a s využitím metód neformálneho vzdelávania podporiť informovanosť o témach ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, bezpečné využívanie internetu a prispieť tak k rozvoju kompetencií v týchto oblastiach.
Čo chceme počas projektu dosiahnuť?
Počas projektu bude vytvorených viacero intelektuálnych výstupov a podujatí pre mladých ľudí, mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou, ale aj pre ostatných, koho táto téma zaujíma. Projekt je
koncipovaný tak, aby boli vytvorené kvalitné výstupy, overené medzi cieľovou skupinou, ktorá ich bude využívať a podporiť ich šírenie medzi potenciálnych užívateľov.

Intelektuálne výstupy projektu:

interaktívna webová aplikácia – interaktívny portál na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, ktorý okrem informácií o tejto téme bude slúžiť na rozvoj kritického myslenia, podporovať argumentáciu a hľadanie relevantných zdrojov a informácií ku riešeným témam.

vzdelávacia príručka – príručka pre rozvoj kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a ako bezpečne pracovať v online prostredí. Príručka bude mimo iného obsahovať aj informácie ako pracovať s týmito témami za využitia metód a techník neformálneho vzdelávania.

Ďalšie aktivity projektu:
Na šírenie výsledkov, overenie výstupov v praxi a zbieranie podnetov budú realizované multiplikačné a vzdelávacie aktivity medzi mladými ľuďmi, pracovníkmi s mládežou, ale aj učiteľmi, ktorí sa týmto témam venujú.
Školenie pre mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou a pedagógov na témy kritické myslenie v online prostredí, mediálna gramotnosť a bezpečne využívať informačné a komunikačné technológie bude pozostávať z dvoch fáz a bude realizované pre slovenských a českých účastníkov. Počas projektu plánujeme zrealizovať minimálne 15 vzdelávacích podujatí.
V lete 2021 sa môžete tešiť na dve konferencie. Jedna konferencia bude prebiehať na Slovensku a jedna v Čechách. Súčasťou konferencie bude okrem iného prezentovanie výstupov projektu a predstavenie ďalších aktivít, ktorým sa chceme v tejto téme venovať.
Čo by mal tento projekt ešte priniesť?

  • zvýšenie informovanosti o téme kritické myslenie, mediálna gramotnosť a bezpečné využívanie internetu a ako s týmito témami pracovať
  • vytvorenie priestoru na medzisektorovú spoluprácu pre rozvoj kritického myslenia a mediálnu gramotnosť
  • vytvorenie komplexného nástroja na informovanie o téme a rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti v online prostredí (interaktívna webová aplikácia + publikácia)
  • podporenie kvalitnej práce s mládežou cez neformálne vzdelávanie v témach projektu, a tak rozvíjať kľúčové zručnosti mladých ľudí.

Názov projektu: (Ne)bezpečne v sieti
Termin realizácie: 1.3.2019 – 31.8.2021
Miesto realizácie: Slovenská republika a Česká republika

{:}