Čo vás čaká v príručke (Ne)bezpečne v sieti?

Čo vás čaká v príručke (Ne)bezpečne v sieti?

28. júla 2021 Uncategorized @sk 0

Pripravovaná publikácia je jedným z výstupov projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý bol podporený grantovým programom Európskej únie Erasmus+. Aj vďaka tejto podpore mohol tím odborníkov a odborníčok vytvoriť túto publikáciu, ktorá je určená mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale i pedagógom, ktorí chcú preniesť neformálne vzdelávanie aj do škôl.

Publikácia je rozdelená do dvoch blokov: 1. Teoretické informácie a 2. Aktivity a metodické materiály.

Teoretická časť

Teoretická časť sa skladá zo štyroch tématických kapitol a na jej písaní sa podieľalo viacero autorov, ktorí pochádzajú z rôznych pracovných oblastí. A tak je možné v rámci kapitol badať rôzne prístupy a štýly písania. Kapitoly okrem autorských textov obsahujú taktiež informácie z odbornej literatúry.

                Kapitoly:

  1. Mediálna gramotnosť Úvodná kapitola poukazuje na dôležitosť spracovania informácií a na faktory, ktoré na nás pri spracovávaní informácií vplývajú.
  2. Kritické myslenie – Zameriava sa na vysvetlenie pojmu kritické myslenie a dôležitosť jeho používania. Kapitola sa venuje aj argumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou témy kritické myslenie.
  3. Bezpečne online – Kapitola poukazuje na nástrahy, s ktorými sa v online prostredí môžeme stretnúť, aké situácie pri používaní internetu môžu nastať a na čo je potrebné dávať pozor.
  4. Digitálne občianstvo – Kapitola odhaľuje pre mnohých nový pojem „digitálne občianstvo“. Vysvetľuje daný pojem a pomenúva, ktorých oblastí správania v online prostredí sa týka.

Cieľom publikácie nie je poskytnúť podrobný popis problematiky či obsiahnuť všetky definície, ktoré s preberanými témami súvisia. Jej cieľom je podať základné informácie, poukázať na najdôležitejšie oblasti a predstaviť teoretický základ, z ktorého je možné vychádzať pri práci s mládežou a pri vedení aktivít, ktoré sú obsiahnuté v druhej časti publikácie (Aktivity).

Praktická časť – Aktivity

Druhá časť publikácie obsahuje praktické informácie a aktivity na rozvoj kompetencií mladých ľudí v témach: mediálna gramotnosť, kritické myslenie, bezpečne online a digitálne občianstvo. V úvode nájdeme základné informácie o neformálnom vzdelávaní, čím sa vyznačuje a ako ho aplikovať v práci s mládežou. Za ním nasleduje zbierka aktivít, ktoré využívajú metódy neformálneho vzdelávania a sú zamerané na rozvoj kompetencií potrebných na prácu s uvedenými témami. V úvode každej aktivity je uvedená jej základná charakteristika tak, aby čitateľ vedel, či je táto aktivita vhodná pre vzdelávanie, ktoré chce realizovať.

Štruktúra aktivity: názov aktivity; témy, ktorých sa aktivita týka; odporúčaná veková kategória; počet účastníkov; čas trvania aktivity; metódy využívané počas vzdelávania; ciele aktivity.

Text publikácie obsahuje aj informácie prevzaté z odborných textov a ďalších materiálov, ktoré boli v týchto oblastiach publikované. Vzhľadom na charakter tejto príručky a v snahe sprostredkovať čo najprehľadnejší obsah boli priamo z textu vynechané odkazy na použité zdroje. Ich zoznam je následne uvedený za každou kapitolou.

Veríme, že aj vďaka publikácií získate veľa inšpiratívnych podnetov a nápadov pri práci s mládežou!     🙂